Regulamin zakupów

Plantronics Voyager Edge

Regulamin sklepu internetowego www.plantro.pl

obowiązujący od dnia 24 maja 2018 roku

Właścicielem sklepu www.plantro.pl jest firma:

ACENTO Margerita Wiśniewska
Biały Kamień 5
02-593 Warszawa
NIP: 5251962354
REGON: 140637418
Wpis o działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy o numerze 432241

Numer konta bankowego:
98 1140 2017 0000 4002 0564 7294 mBank

Kod SWIFT mBank: BREXPLPWMBK

Regulamin sklepu internetowego www.plantro.pl

1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.plantro.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym ). Właścicielem Sklepu Internetowego www.plantro.pl jest ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-196-23-54, numer Regon: 140637418
Wpis o działalności gospodarczej wydany przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy o numerze 432241

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub złożenia zamówienia przez Klienta zamówienia

3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

 

2. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1. ACENTO - ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-196-23-54, numer Regon: 140637418 wpis do ewidencji nr: 432241

2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez firmę ACENTO dostępny na stronie internetowej pod adresem www.plantro.pl

3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których ACENTO skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym plantro.pl, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem wyżej wymienionych firmy na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6. Biuro handlowe – siedziba ACENTO znajdująca się w Warszawie, ul. Biały Kamień 5, w którym oferowane są przez ACENTO towary oraz możliwy jest odbiór zamówionych przez sklep internetowy produktów.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego plantro.pl w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego plantro.pl towarów będących przedmiotem zamówienia.

8. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących

9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 

3. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia


1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia składać należy za pośrednictwem Sklepu Internetowego (www.plantro.pl). Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar.

2. Złożenie Zamówienia i zakup towaru w Sklepie Internetowym może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji lub być poprzedzone elektroniczną rejestracją w Sklepie, poprzez stworzenie swojego indywidualnego konta Klienta. Sposób wykorzystywania danych osobowych Klientów Sklepu wyjaśnione jest w Polityce Prywatności. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem Zamówienia.

3. Jeżeli przesłane do Sklepu Internetowego Zamówienie zostało prawidłowo wypełnione, Sklep Internetowy potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez przesłanie do Klienta drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia. Do realizacji przyjmowane będą Zamówienia, których przyjęcie zostało potwierdzone przez Sklep. Aby Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostało zrealizowane, niezbędne jest właściwe i zrozumiałe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym. Utrwalenie zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz dołączenie do zrealizowanego Zamówienia dowodu zakupu towaru.

6. Czas dostawy wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych. Realizacja bieżących zamówień to 24-48h/roboczych.

7. W przypadku braku dostępności towaru w Sklepie w dniu otrzymania przez Sklep Zamówienia, Sklep poinformuje w drodze mailowej Klienta o przewidywanym terminie dostępności towaru.

8. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w przypadku prawidłowego wypełnienia Zamówienia, wysyłane będzie w dni robocze, bez zbędnej zwłoki. Jednakże jeżeli Klient nie otrzyma wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia Zamówienia proszony jest o kontakt z konsultantem Sklepu.

9. Produkty z nieopłaconego zamówienia nie podlegają rezerwacji.

10. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy. Wszystkie zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Fedex lub Poczty Polskiej.

 

4. Ceny i płatności


1. Ceny towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w PLN i zawierają podatek VAT 23%.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki towaru. O łącznej cenie, wraz z podatkami, towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach przesyłki Klient jest ponadto informowany w trakcie procedury składania Zamówienia.

2. Sklep wystawia na zakupione towary fakturę VAT lub paragon.        

3. Płatności dokonywane w naszym Sklepie Internetowym są w pełni bezpieczne.

4. Sklep udostępnia Klientowi następujące, możliwe formy zapłaty za zakupiony towar:

1) zapłata gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,

2) zapłata przy odbiorze przesyłki („płatność za pobraniem”),

3) zapłata przedpłatą – przelewem zwykłym na konto bankowe Sklepu Internetowego,

4) zapłata poprzez system szybkich płatności Przelewy24,

5) płatność kartą za pośrednictwem operatora Polcard

operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

5. Kontakt ze sklepem

1. Wszelką korespondencję związaną z realizacją Zamówień, w tym w szczególności korespondencję i przesyłki związane dokonywaniem zwrotów towarów w związku z odstąpieniem od umów, a także reklamacje towarów w tym przesyłki związane procedurą reklamacji należy przesyłać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu email: biuro@plantro.pl lub

2) pisemnie na adres: ACENTO, ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa

2. Korespondencja zwrotna Sklepu Internetowego będzie przesyłana do Klienta w drodze elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.   

3. Nasz konsultant służy Państwu pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu 660 402 420 lub 22 213 10 85 oraz drogą mailową: biuro@plantro.pl.

4. Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które będą wykorzystywane w celu obsługi Twojego zapytania. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

5. Administratorem Twoich danych osobowych będzie ACENTO. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

6. Zwroty towaru. Prawo do odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Od 01.01.21 prawem tym objęte są również jednoosobowe działalności gospodarcze.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem (wzór oświadczenia do pobrania) lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim .

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż forma pisemna.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art .33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Realizując obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta Sklep Internetowy informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

i. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

14. W przypadku spółek, zwrot może nastąpić w ciągu 7 dni od dnia zakupu, z podaniem przyczyny i na własny koszt po wcześniejszym kontakcie z pracownikami ACENTO. Zwrot ten traktowany jest jak wypożyczenie sprzętu do testów.

 

7. Warunki gwarancji i reklamacji


1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub Sklepu internetowego. Na prośbę Klienta Sklep internetowy udostępni linki do stron producentów towarów z warunkami gwarancji na towary.

Każdy zakupiony towar podlega gwarancji producenta:

a. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

b. Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

c. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (ułamania, obtarcia itp.), materiały eksploatacyjne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi:

  • sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru. Czas na rozpatrzenie tego typu reklamacji wynosi 14 dni.

3. Zakupiony w sklepie internetowym produkt może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć osobiście w salonie ACENTO lub drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ACENTO, ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. Od dnia 01.01.23, zgodnie z Dyrektywą Towarową Konsument ma prawo do wystąpienia o odbiór reklamowanego sprzętu przez Sprzedawcę.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sklep plantro.pl przesyłki zawierającej reklamowany towar.

4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

- odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
- odpowiedzialność Sklepu internetowego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
- odpowiedzialność Sklepu internetowego ograniczona jest do wartości zamówienia;

5. Sklep internetowy nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

6. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego towaru) i zgłoszenia Sklepu internetowego, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

7. Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

8. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sklep internetowy przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sklep internetowy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu jego przyjęcia do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

8. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


W trakcie procesu rejestracji Klient będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy jego danych osobowych, niezbędnych dla procesu realizacji Zamówienia oraz w celach przesyłania informacji handlowej Sklepu Internetowego. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, także cofnięcia wyrażonej zgody. Administratorem Sklepu jest ACENTO Margerita Wiśniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-196-23-54, numer Regon: 140637418. Szczegółowe regulacje dotyczące polityki prywatności znajdują się tutaj. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@acento.pl 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl